Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

2. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar van het factuurbedrag.

3. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25€ als verhogingsbeding. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering. De NV HEBIC staat in voor de levering van de goederen doch niet voor de plaatsing ervan. De verantwoordelijkheid van de NV HEBIC voor daden door de koper of door derden gesteld i.v.m. de plaatsing of het gebruik van goederen zal niet aan de NV kunnen worden aangerekend.

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.